ลักษณะรายวิชา

1.รหัสรายวิชา 02-340-201 การถ่ายภาพ 1

2.สภาพรายวิชา วิชาชีพเฉพาะสาขาบังคับ ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3.ระดับรายวิชา ปีที่2 ภาคเรียนที่1

4.พื้นฐาน -

5. เวลาการศึกษา 72 คาบ เรียน18สัปดาห์ ทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติ 2 คาบ ต่อสัปดาห์
ศึกษาค้นคว้านอกเวลา 3 คาบ ต่อสัปดาห์

6.หน่วยกิต 3 หน่วยกิต

7.จุดมุ่งหมายรายวิชา 1.รู้บทบาทและความสำคัญของการถ่ายภาพ
2.รู้ชนิดและประเภทของกล้องถ่ายภาพ
3.เข้าใจส่วนประกอบและกลไกของกล้องถ่ายภาพ
4.เข้าใจระบบการทำงานและหลักการใช้งานของกล้องถ่ายภาพ
5.เข้าใจหลักศิลปะในการประกอบภาพและหลักการพื้นฐาน
การถ่ายภาพประเภทต่างๆ
6.เข้าใจกระบวนการอัดขยายภาพ

8.คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ชนิด ส่วนประกอบ และ
หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ
หลักการและศิลปะการปฏิบัติการถ่ายภาพประเภทต่างๆ

9.แนวการสอน จัดการสอนทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติ 2 คาบ ต่อสัปดาห์ คาบละ50นาที
มีกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย
1.การบรรยายประกอบสื่อการสอนในเนื้อหาที่เป็นหลักการ
ทฤษฎีและเทคนิคในกระบวนการปฏิบัติงาน
2.สาธิตกระบวนการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติทั้งในเวลาเรียนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ นอกเวลาเรียน

10.การวัดและการประเมินผล 1.ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม
2.เกณฑ์การให้คะแนนและข้อมูลที่นำมาประเมินผลได้จาก
2.1การสอนภาคทฤษฎีกลางภาคและปลายภาค 40 คะแนน
2.2งานที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 50 คะแนน
2.3การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 10คะแนน
รวม 100 คะแนน
โดยนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ 50 % ทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
3.การประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนในรายวิชา สรุปผลการเรียนแบบ
อิงกลุ่มจากคะแนนมาตรฐาน T