ความหมายของ “การถ่ายภาพ”


ได้มีผู้ให้ความหมายของ “การถ่ายภาพ” และ “ภาพถ่าย” ไว้หลายทัศนะ เช่น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “ถ่ายภาพ” ว่า “การจำลองหรือบันทึกภาพด้วยวิธีฉายเงาบนแผ่นวัสดุไวแสงเช่นฟิล์มกระจกถ่ายรูป”ในพจนานุกรมศิลปะกับภาพถ่ายให้ความหมายของ “ภาพถ่าย” ว่า “ภาพถ่ายเป็น กระบวนการวาดภาพ ซึ่งใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ผลิตภาพด้วยอารมณ์ของศิลปินโดยอาศัยแสงสีและเงา ผสมผสานกับวิธีการทางฟิสิกส์และเคมี ทำให้เกิดการถ่ายทอดทางอารมณ์ ความรู้สึกและค่านิยมไปสู่ผู้ได้พบเห็น” สารานุกรมการสื่อสาร (Encyclopedia of Communication) “ภาพถ่ายคือสื่อกลางของการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ของกระบวนการสื่อสาร” ไม่ว่าความหมายจะเป็นเช่นไรนั้นโดยรากศัพท์จริง ๆ แล้วคำว่า “การถ่ายภาพ”


14.jpg
ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Photography” มาจากภาษากรีก ซึ่งแยกคำและความหมายเป็น PHOS หรือ PHOTOS

Light (แสง) GRAPHOS = to write (การเขียน) PHOTOGRAPHY จึงหมายถึง “การเขียนด้วยแสงสว่าง” นั่นเอง
.
15.jpg